Postväxel om banken går i konkurs

En fråga som inte tidigare har behandlats på postväxel.se är vad som händer om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs.

Med anledning av en frågeställning som nyligen kom in via telefon bör vi förtydliga att en postväxel aldrig omfattas av insättningsgaranti.

Insättningsgarantin är en statlig garanti som innebär att du som satt in pengar på konto hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Källa: Riksgälden, Insättningsgaranti

En postväxel är ett presentationspapper, motsvarar ett löpande skuldebrev/revers, och om banken som utfärdat postväxeln går i konkurs så blir postväxeln en fordran på bankens konkursbo. Således omfattas inte postväxlar av insättningsgaranti och ska därför inte jämföras med sedlar.

Om överlåtelse av postväxel

Om man tar emot en överlåten postväxel ska man också kontrollera att den som överlåter postväxeln är behörig att göra det, exempelvis är firmatecknare om postväxeln är utställd till en juridisk person.

Viktigt att tänka på är även att överlåtelsen är antecknad på postväxeln och inte på en bilagd handling eller på postväxelbeställningen.

Vikten av dessa kontroller skall inte underskattas. Kontrollera även att identitetshandlingen på den som överlåter är giltig, exempelvis kan du kontrollera ett Id-kort som är utställt av Skatteverket. Övriga identitetshandlingar kontrolleras mot den myndighet eller företag som har utfärdat identitetshandlingen.

Läs mer om överlåtelse av postväxel: Överlåtelse av postväxel

Kom gärna med synpunkter – lämna din kommentar nedan.

Förening och bank samarbetar om tävlingsvinster under ungdomsSM

Logo från FK Bokens hemsida

Föreningen FK Boken anordnar ungdomsSM i orientering den 20-22 september 2013 och har beslutat att inte dela ut priser i form av kontanter eller presentkort till vinnarna.

Anledningen är att kontanthanteringen är omständig och leder till risker för dem som ska utföra hanteringen. Vidare har föreningen valt att inte favorisera några butiker före andra genom butikskedjekopplade presentkort eller värdebevis. Det har dessutom visat sig svårt att hitta lämpliga priser i form av produkter, då bl.a. ökade krav på färg, storlek och produktmärke försvårar urval och påverkar det faktiska värdet för mottagaren (vinnaren av priset).

I samarbete med den lokala banken i Perstorp har FK Boken diskuterat lämpliga lösningsförslag och FK Boken har kommit fram till att Postväxlar är det mest lämpliga alternativet av ett flertal skäl:

 • Ceremoni – Priset kan överlämnas i samband med prisutdelning, överlåtelse av postväxeln kan ske så snart vinnaren utsetts och till dess prisceremonin skall genomföras.
 • Enkelt – Föreningen slipper hantering av Postväxeln så snart den överlämnats till vinnaren.
 • Säkerhet – Föreningen har kontroll på prispengarna till dess postväxeln överlåtits och överlämnats till vinnaren.
 • Tidpunkt – USM-tävlingarna genomförs delvis under helgtid och efter normala kontorstider.
 • Trygghet – Jämfört med prispengar i kontanter minskas stöldbegärligheten och därmed risken för hot och rån. Postväxel är dock en värdehandling.

Praktiskt kommer postväxlarna att ställas ut av föreningen med föreningen själv som mottagare, eftersom vinnaren inte kan förutses, och överlåtas  av föreningen först i samband med att respektive vinnare koras.

Mer information:

Banconomo

Under våren 2013 tävlar Banconomo i Venture Cup.

Banconomo är en tjänst för säljare som vill reducera eller helt ersätta kontanta betalningar.

Tjänsten bygger på växelhantering (dock inte postväxlar) och innebär att köparen inte behöver någon betalningslösning.

Banconomo kommer att kunna underlätta betalningar för unga, utländska och äldre köpare/kunder som inte har eller kan få kort.

Läs mer: www.banconomo.com & www.venturecup.se

Postväxel.se & Kontantsmart startar samarbete

Med anledning av att ett stort antal bankkontor har avvecklat kontanthanteringen eller lagts ner samt att behoven av alternativa betalningssätt ökat startar Postväxelbloggen (Postvaxel.se) och samverkansprojektet Kontantsmart (kontantsmart.se) samarbete. Sedan tidigare har både Postväxelbloggen och samverkansprojektet Kontantsmart etablerat samarbete med Ekonomo AB angående betalningslösningar.

Varning för falska postväxlar

Kontrollera alltid äktheten på en postväxel om du tar emot en postväxel som betalning för en vara eller tjänst som du sålt. Kontrollera att postväxeln:

 1. Tryckts på särskilt värdepapper med säkerhetsdetaljer. Kontrollera med den bank som ställt ut postväxeln vilka säkerhetsdetaljer som gäller för den aktuella postväxeln. Exempelvis finns alltid vattenstämpel (jmf sedlar)
 2. Kontrollera att alla uppgifter är rättstavade – även bankens namn och ort.
 3. Kontrollera att banktjänstemännens underskrifter är tydliga eller att det finns namnförtydligande. 

I det fall du misstänker att en postväxel är falsk eller att du känner dig osäker. Ta inte emot postväxeln. Om du inte har möjlighet att neka eller inte kan göra upp affären på annat vis:

 1. Ta emot postväxeln på ett ditt bankkontor och begär att banken ska a) kontrollringa och b) använda kontrolltal
 2. Om affären inte kan göras upp på bank kan du begära att få se legitimationen på den som betalar med postväxel (ta även gärna en kopia). På legitimationer måste du dessutom kontrollera giltighetstiden. På vissa legitimationer kan du kontrollera giltigheten genom att kontakta den som utfärdat legitimationen (exempelvis kan du kontrollera giltigheten på det nationella id-kortet genom att ringa Polisen 114 14).

Tänk på! – Ring aldrig numret på en postväxel för att kontrollera om den är giltig. Slå istället upp telefonnumret till den bank som utfärdat postväxeln i telefonkatalogen. Förfalskare har också telefon.

Tänk på!  – Rätt hanterat är postväxel alltid säkrare än kontanter. Kontakta din bank eller polisen 114 14 för att tipsa om misstänkt bedrägeriförsök.

Läs mer om postväxlar och säkerhet: Länk

Samarbete med Ekonomo AB om postväxlar

Postväxelbloggen startar samarbete med Ekonomo AB för att utreda möjliga utvecklingsmöjligheter för postväxlar och postväxelhantering i Sverige.

Det finns ett flertal anledningar till det inledda samarbetet, som formellt startar den 1 juli 2011. Bland annat:

 • Postväxlar har som banktjänst inte utvecklats i samma omfattning som övriga finansiella tjänster och betalningstjänster.
 • Säkerheten kring utställande och inlösen av postväxlar kan utvecklas vidare.
 • Den administrativa kostnaden för hanteringen av postväxlar hos bankerna motsvarar inte den nytta som postväxlar utgör.
 • Den operativa risken hos bankerna vid hantering av postväxlar har ökat, på grund av den minskande andel som postväxlar utgör av bankernas betalningstjänster.
 • Efterfrågan ökar på betalningstjänster som kan minska kontanthantering, på grund av rånrisk, kostnader för kontanthantering, antipenningtvättsregleringar mm.

Projektet tar tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag kring utveckling av postväxlar och postväxelhantering under projektets sida P1, från och med den 1 juli 2011.

Samarbetet kommer att organiseras i projektform och projektet (P1) har som målsättning att:

 1. Ta fram konkreta förslag på förbättrade rutiner beträffande hantering av postväxlar i syfte att minska operativ risk och ökad säkerhet i samband med utställande och inlösen av postväxlar.
 2. Utreda möjligheterna för teknisk utveckling av postväxeln som betalningsform.

Ekonomo AB & Postväxelbloggen

FATF om 40R

FATF (Financial Action Task Force), som är en mellanstatlig organisation, kommer att genomföra en översyn (den så kallade fjärde rundan) av sina 40 rekommendationer, 40R, för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorverksamhet (samt de 9 särskilda rekommendationerna, 9SR, för finansiering av terrorverksamhet, TF) för att säkerställa att rekommendationerna är tillräckligt uppdaterade och tillämpbara.

FATF har givit ut ett så kallat Consultation paper beträffande den pågående tredje rundan och vill nu ha synpunkter på detta och förslag och/eller förändringar.

Förslag kan lämnas (på franska eller engelska) direkt till FATF.

Finansinspektionen (FI): FATF vill ha synpunkter

Financial Action Task Force (FATF): Information om FATF:s Consultation Paper

Flikar

Postväxlar används på olika sätt. Ett av de vanligaste är vid fordonsöverlåtelser. Nu finns en flik specifikt för dig som ska genomföra ett fordonsköp eller en fordonsförsäljning.